Střešní okna podle parametrů Půdní schody podle parametrů
Kategorie zboží

 

Rady k výběru

Tabulky velikostí oken a doplňků

Výběr střešního okna

Výběr stínění na okno

Okna-stresni.cz (https://www.okna-stresni.cz/)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Na výrobky zakoupené do 31.12.2013 se vztahuje starý občanský zákoník č. 40/1964 Sb..
Na výrobky zakoupené od 1.1.2014 se vztahuje NOZ, zákon č. 89/2012 Sb.

 
VYMEZENÍ POJMŮ:
 
Prodávající:  EKO - DOMOV s.r.o., Sokolská 1235/38, 680 01 Boskovice, IČ: 253 40 212, DIČ: CZ25340212, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíle a vložce C.27020, Bankovní spojení: 4032062001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.
Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
Kupující –podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem.
 
Práva a povinnosti prodávajícího:

1.) Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, většinou do 1-5 pracovních dnu od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího)
2.) Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
3.) Prodávající může odmítnout objednávku. V tomto případe je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 
Práva a povinnosti kupujícího:

1.) Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2.) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu).
3.) Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
4.) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

 
Objednání zboží:

1.) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, fax, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současné návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však muže v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
2.) Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně příp. expedičních a dopravních nákladu, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
3.) Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH.
4.) Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

 
Dodací podmínky:

1.) Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
2.) Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.
3.) Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obe strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží muže převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodu ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
4.) Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bez závadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodu provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce). V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího. V případě odebrání zboží z kamenné prodejny je na kupujícím, aby zboží hned zkontroloval.
5.) Nebezpečí škody za zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
6.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 
Platební podmínky:

Platbu za zboží je možné uskutečnit:
- v hotovosti při převzetí dodávky zboží
- převodem na základě faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění)
- dobírkou prostřednictví spediční služby nebo České pošty

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Záruky a garance:

1.) Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
2.) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynu pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
3.) Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
4.) Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
5.) Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců, pokud není dána výrobcem jinak. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věcí, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající muže poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující muže požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci, pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího.

 
Reklamace:

Kupující může prokázat, že zboží zakoupil následujícími způsoby: sériovým číslem produktu; záručním listem; účtenkou/daňovým dokladem; objednávkou nebo potvrzením z eshopu; výpisem z účtu, pokud platil platební kartou.
30 denní lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne uplatnění reklamace (telefonicky, e-mailem, osobně, ...) jak stanovuje §19 odst. 3 z.č. 634/1992 Sb.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.


Reklamační podmínky pro kupujícího pro kupní smlouvy uzavřené do 31.12.2013:

a) Prvního půl roku od dodání má kupující právo krom práva na opravu vady (a to jakékoliv, tedy i odstranitelné) podle § 616 současného OZ i na výměnu věci za nový kus.
b) Po uplynutí shora uvedeného prvního půl roku od dodání zboží,má zákazník zbylých 18 měsíců do konce 24 měsíční zákonné záruky právo u odstranitelných vad pouze na opravu zboží.
   - Pouze pokud jsou na zboží tři stejné vady po sobě, či tři různé vady současně má zákazník právo na výměnu či odstoupení.


Reklamační podmínky pro kupujícího pro kupní smlouvy uzavřené po 1. 1. 2014:

a) Pokud věc má vadu, o které kupující věděl již při převzetí věci, tj. takzvanou vadu zjevnou, koupí-li kupující takovou věc, vychází se z toho, že zboží i s vadou schválil (§ 2170).

b) Pokud věc má vadu, kterou by při uzavření smlouvy a prohlídce věci poznal jen odborník, tj. skrytou vadu platí, že takovou vadu má kupující právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo při dostatečné péči mohl a měl zjistit, přičemž:
   - učiní-li to kupující do šesti měsíců od převzetí věci, je zvýhodněn vyvratitelnou právní domněnkou podle § 2161 odst. 1 (je na prodávajícím, aby případně dokázal, že při převzetí věc takovou vadu neměla),
   - učiní-li to kupující později (po uplynutí šesti měsíců), ale v reklamační lhůtě 24 měsíců (§ 2165 odst.) musí prokázat, že věc byla vadná již při převzetí;


Prodávající dle zákona neodpovídá za vady zboží v případě, že:
a) je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
c) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
d) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 
 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1.) Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnu od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím.
2.) Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na naši adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
3.) Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučené a pojištěné (nikoliv na dobírku), prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
4.) Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.
5.) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu EKO-DOMOV s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení zboží zpět, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
6.) V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
7.) Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8.) Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9.) Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10.) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Vzror odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě.

Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)

 
Závěrečná ustanovení:

1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3.) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.